Integritetspolicy

Integritetspolicy för Shim & www.helloshim.com


Denna Integritetspolicy innehåller information om hur Hello Shim AB (”Shim”, ”Vi”, ”Oss”) organisationsnummer 556841-9088, med adress Swedenborgsgatan 18, 118 48 Stockholm, behandlar personuppgifter om våra användare. 

För att Shim ska kunna ha ett meningsfullt samtal och komma ihåg det ni pratat om måste vi spara information om dig. Vi lovar att vi aldrig kommer sälja, överlåta eller på annat sätt låta någon annan få ta del av din personliga information utan ditt medgivande. Ingen utomstående, inte ens vi som bygger Shim, kommer att kunna se det du skriver tillsammans med dina personuppgifter (t ex namn). Se nedan hur vi använder avidentifierad information tillsammans med andra användares information för att kunna göra tjänsten bättre.

Att du litar på oss och att du känner dig trygg när du använder Shim är centralt för oss. Vi värdesätter din rätt att ha dina uppgifter skyddade och vårt mål är att vara så tydliga som möjligt om hur vi samlar in, behandlar och använder information om dig som du delar till oss. Det är vad denna Integritetspolicy ska beskriva.

Om du tycker att något är otydligt eller har några frågor får du gärna höra av dig till vår medgrundare och VD Hoa Ly på hoa@helloshim.com. Vill du veta mer om vår tjänst, vänligen läs våra Användarvillkor.

 

1. VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN

Som nämnts ovan behöver vi bearbeta information om dig för att Shim överhuvudtaget ska fungera och vara meningsfull för dig som användare. Vi lovar dig att vi aldrig kommer sälja, överlåta eller på annat sätt låta någon annan få ta del av din personliga information utan ditt medgivande.

1.1. Insamling av namn och telefonnummer

Personuppgifter är uppgifter som kan knytas till en levande person, t.ex. ditt namn, telefonnummer, epostadress, etc. I samband med att du skapar ett konto via Shim samlar vi in namn och telefonnummer. Namnet använder Shim för att kunna tilltala dig. Telefonnumret använder vi av två skäl:

  1. Det är smidigt för användaren vid inloggning, och gör att man slipper skapa och hålla reda på ytterligare ett lösenord.
  2. Det gör det möjligt att koppla ihop användare som känner varandra i Shim, så att de via appen (om de vill) kan dela positiva reflektioner om varandra.

Vi använder inte telefonnummer till något annat än autentisering, och för att kunna koppla ihop användare med varandra (om de vill detta).

Om du vill kan du under din användning av appen ladda upp bild på dig själv och ange din e-postadress. Detta är helt frivilligt. Bild på dig själv används för att göra tjänsten mer personlig och e-postadress är för att vi ska kunna komma i kontakt med dig och t ex skicka spännande utskick om psykologiska forskningsfynd.

1.2 Insamling av andra uppgifter

I samband med att du har en dialog med Shim – specifikt genom att du svarar på Shims frågor – samlas och bearbetas även annan information om dig. Till exempel information om hur du vill vara som person, positiva händelser du varit med om, vad du känner dig tacksam för och andra reflektioner. Denna information kallar vi för “Shim-data” och den är nödvändig för att appen ska vara meningsfull och kunna ge dig en personlig upplevelse. Denna information är det som gör att Shim kan bli personlig och anpassas efter dig.

1.3 Aggregerad information

Genom att först behandla din information så att den inte längre kan kopplas till dig (avidentifiering — sker automatiskt, utan insyn från någon människa) och sedan slå ihop din information med andra användares information får vi något som kallas för aggregerad information. Den aggregerade informationen innehåller aldrig bilder, personnamn, telefonnummer eller mailadresser.

Vi använder den aggregerade informationen för att göra appen bättre genom att förstå innebörden av vad våra användare skriver in på gruppnivå och utifrån detta dra olika slutsatser. Kortfattat går det till så att vi använder den avidentifierade aggregerade informationen och kategoriserar den, Om du t.ex. berättar för Shim att du “ätit en god middag på en restaurang” kategoriserar vi den händelsen som “Mat”. Denna kategorisering innebär att Shim kan ställa relevanta följdfrågor.

Vi använder också den aggregerade informationen för att bedriva forskning och för att sammanställa intressanta insikter om människans psykologi. Exempel på detta är den forskningsstudie vi gjorde tillsammans med Linköpings universitet för att undersöka om Shim kunde ha en positiv effekt på emotionellt välmående (du kan läsa mer om studien här). Syftet med den forskning vi gör är att förstå mänskligt beteende på aggregerad nivå, aldrig på individuell nivå.

1.4 Översikt över de uppgifter vi behandlar

Shim behandlar följande uppgifter om dig som användare:
• namn
• telefonnummer
• information som du frivilligt tillhandahåller vid användning (exempelvis mail och bilder)
• lokaliseringsuppgifter
• nätverk- och enhetsprestanda
• språk och information om identifiering
• operativsystem
• teknisk information om din enhet (exempelvis enhetsmodell)
• cookies
• webbadress du besöker hemsidan ifrån
• typ av webbläsare
• Shim-data

1.5 Legal grund och ändamål med behandlingen

Shim behandlar dina personuppgifter med stöd av följande legala grunder:
• Samtycke: När du registrerar dig för att använda tjänsten ber vi dig samtycka till behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.
• Uppfyllande av avtal: När du registrerar dig för att använda tjänsten accepterar du våra Användarvillkor. Vi samlar in personuppgifterna för att kunna uppfylla detta avtal med dig.
• Berättigade intressen: Vår insamling grundar sig även på våra berättigade intressen att utveckla och förbättra vår tjänst.

Dina personuppgifter behandlas av Shim för att uppnå följande ändamål:
• Möjliggöra kommunikation mellan Shim och dig
• Leverera tjänsten samt säkerställa att tjänsten fungerar
• Analysera din användning (i avidentifierad form tillsammans med andra användares data) av tjänsten för att förbättra tjänsten och utveckla nya funktioner, produkter och/eller tjänster
• Administrera ditt konto och användning av tjänsten, samt kommunicera med dig, exempelvis via notifikationer, email och på annat sätt
• Informera dig om våra uppdateringar av tjänsten och Användarvillkoren
• Marknadsföra tjänsten och andra tjänster eller produkter, antingen inom eller utanför tjänsten, inklusive funktioner och innehåll i tjänsten och produkter och tjänster som tillhandahålls via tjänsten – vi lovar dock att vi aldrig kommer sälja din data;
• Bedriva forskning i syfte att bättre förstå mänskliga beteenden, känslor, relationer m.m.

 

2. TILLGÅNG TILL FUNKTIONER I DIN ENHET

För att alla funktioner i Shim ska fungera på bästa sätt och för att kunna ge dig en så bra och rik upplevelse som möjligt behöver appen ha tillgång till andra funktioner i din enhet. Vi kommer aldrig att använda din information till något annat än det som framgår i vår Integritetspolicy och vi kommer aldrig att dela med oss av din information till någon annan, utan att du har gett ditt medgivande till det. Din information skyddas av vårt säkerhetssystem och av kryptering.

2.1. Kamera och bilder

När du berättar om positiva upplevelser för Shim kan dessa reflektioner bli rikare och fungera bättre som positiva påminnelser i framtiden om du kopplar en bild till den. Därför har du ibland möjlighet att koppla bilder till dina reflektioner. Det kan antingen vara en bild som du själv har tagit eller en bild som någon annan har tagit (och som du får lov att använda). För att du ska kunna ladda upp en bild som finns i ditt album eller ta en bild med kameran i din mobil behöver appen tillgång till din kamera och dina bilder.

2.2. Kontaktlista

Shim kan, om du vill, hjälpa dig att uttrycka positiva tankar till nära och kära. Det är ett sätt för Shim att både hjälpa dig att öka ditt emotionella välmående – och att ha en positiv inverkan på andra. Detta görs genom att du bjuder in och/eller kopplas ihop med andra användare som du känner i appen. Ditt namn och din profilbild kommer att vara synlig för de du delar positiva reflektioner med. För att kunna göra detta behöver Shim tillgång till din kontaktlista. Shim använder den för att matcha telefonnummer med andra användare som du gjort positiva reflektioner om, eller vice versa.

Vi kommer aldrig använda oss av din kontaktlista till något annat än att bjuda in de kontakter som du anger att du vill bjuda in, eller dela positiva reflektioner till dem du vill att de ska delas till.

Du kan använda Shim utan att ge tillgång till din kontaktlista och utan att dela positiva reflektioner till någon annan.

2.3. Pushnotiser

Shim använder pushnotiser för att hjälpa dig att få in vanan att göra positiva reflektioner, och för att påminna dig om positiva reflektioner du tidigare har gjort.

 

3. LAGRING, BEHANDLING OCH DELNING AV INFORMATION MED TREDJE PARTS TJÄNSTER

Det är nödvändigt för oss att använda tredjepartstjänster, som servrar från Amazon Web Services, för att kunna driva Shim, Mixpanel för att kunna förstå användning av appen och utveckla den vidare — och Smooch för att du ska kunna ge oss feedback direkt i appen. Dessa tredjepartstjänster kommer att behöva behandla information om dig. Observera att det alltid är vi som ansvarar för dina Personuppgifter och övrig information — och att ingen tredjepartstjänst får några ytterligare rättigheter än vad vi får enligt denna Integritetspolicy.

Vi använder oss av serverar på Irland via Amazon Web Services. I de fall dina personuppgifter är föremål för överföring utanför EU/EAA garanterar vi att säkerhetsåtgärder är vidtagna för en sådan överföring. Exempel på sådana säkerhetsåtgärder enligt gällande dataskyddslagstiftning är upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal och certifieringar (exempelvis EU-US Privacy Shield vid överföringar till USA). Vänligen se listan nedan för närmare information:

 

4. ÖVRIGA SAKER DU BEHÖVER VETA

4.1. Meddelande om ändringar i integritetspolicyn

Om vi gör väsentliga ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom kungörande på hemsidan, eller via en dialog i Shim.

4.2. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Shim kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har ett aktivt konto. I de fall du avslutar ditt konto kommer uppgifterna sparas i tolv (12) månader från det att kontot upphört utifall du ångrar dig och vill öppna kontot på nytt igen. Vi kommer även att spara dina personuppgifter i forskningssyfte, dock i högst två (2) år efter att du har avslutat ditt konto.

4.3. Tillgång till och ändring av dina personuppgifter

Du har rätt att begära information från Shim om de personuppgifter som vi behandlar om dig, samt tillgång till dessa. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är inkorrekta samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att Shim begränsar behandlingen av dina personuppgifter vilket innebär att Shim på din förfrågan inskränker behandlingen under vissa förhållanden. Det finns också en rätt att invända mot att Shim behandlar personuppgifter om dig baserat på ett berättigat intresse eller med direkt marknadsföring som syfte. Du har rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter från Shim till en annan personuppgiftsansvarig) under förutsättning att Shims behandling av dina personuppgifter är baserat på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

4.4. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Shim är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagar och förordningar. Om du har frågar om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta: Hoa Ly på hoa@helloshim.com. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar och förordningar kan du lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen (inom kort kommer namnbyte ske till Dataskyddsmyndigheten) och deras webbplats är: www.datainspektionen.se.

 

5. COOKIES, BEACONS OCH LIKNANDE TEKNOLOGI

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som Cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet).

I den här Integritetspolicyn använder vi genomgående termen ”Cookies” för all teknik, inklusive data och textstycken, som vi lagrar i din webbläsare eller enhet.

En Cookie är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookies kan till exempel hjälpa oss att känna igen dig nästa gång som du besöker vår Hemsida, men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och mer driftsäker tjänst.

Vi använder Cookies för följande ändamål:

Funktionella Cookies

Vi använder funktionella Cookies för att hantera vissa funktioner i tjänsten, så att dina val och inställningar kommer att kommas ihåg när du använder tjänsten igen. Vi använder en cookie för att hålla koll på vilka chattar användare har svarat på.

Cookies för analys

Vi använder Cookies för analys för att mäta hur våra tjänster efterfrågas, används, och fungerar när de används. Den information som vi samlar används för att underhålla och förbättra tjänsten.

Cookies från tredje part

Vi kan också tillåta våra samarbetspartners att använda Cookies i våra tjänster för samma syften som beskrevs ovan. Vi kan också låta tredje parter som erbjuder tjänster för vår räkning använda Cookies för de syften som beskrevs ovan. Vi använder en cookie från Google Analytics och Mixpanel för att analysera hur tjänsten används.

De flesta webbläsare låter användaren välja hur Cookies ska hanteras. Du kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot Cookies, eller att ta bort vissa Cookies.

Om du väljer att blockera Cookies kan delar av tjänstens funktionalitet försämras eller försvinna, eftersom att den förutsätter att Cookies tillåts.

Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av Cookies, kontakta oss på hoa@helloshim.com.

 

6. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Denna Integritetspolicy ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med denna Integritetspolicy, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa villkor ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.